25 травня 2018 року на базі Центральної бібліотеки для дітей відбувся Всеукраїнський семінар бібліотечних фахівців дитячих бібліотек України "Від казки до реальності: роль бібліотеки у розвитку дитини". Ініціатором і організатором його проведення стало Міністерство культури України та Національна бібліотека України для дітей.
У семінарі взяли участь провідні фахівці Національної бібліотеки України для дітей, директори та працівники обласних бібліотек для дітей, Централізованих систем бібілотек для дітей України. Висвітлені на семінарі питання довели, що саме бібліотеки для дітей є ідеальним середеовищем для духовної підтримки сучасної дитини, надаючи кожному читачеві можливість у визначенні його особистісних перспектив в освіті, розвитку, культурі. А казка є дієвим та незамінним інструментом для досягнення цієї мети.
Гості семінару мали нагоду познайомитися з творчими надбаннями учасників об'єднань за інтересами при бібліотеках для дітей м. Дніпро, досвідом роботи колег, літературним доробком дніпровської письменниці Еліни Заржицької.
Підсумковим заходом семінару став квест для бібліотекарів "Мандруємо казковими шляхами", де вони мали змогу практично втілити свої знання у царині казки.

 

                               

Виступ директора МКЗК «ЦСБД»

на Всеукраїнському семінарі

«Через казку до реальності: роль бібліотеки у розвитку дитини»

Діяльність спеціалізованих дитячих бібліотек міста синхронізується з сучасними тенденціями, які диктують світовий розвиток людства в усіх напрямках.
- Якісна зміна ролі людського капіталу в економіці. (Сьогодні вже не 5 %, а 20 % людей на ринку праці сприймаються як інноватори, створювачі нового. Є підвищений попит на творчість/креатив для постійного оновлення технологій).
- Зміна ринку праці (постійне оновлення компетенцій, кваліфікації).
- Революційний розвиток дистанційної освіти (індивідуальний запит на знання, вибір програм).
В ЦСБД відповідно до тенденцій визначені основні моменти щодо виконання головної цілі діяльності:

Подолання інерції мислення

Професійно розвивати основи творчості у дитини спроможні фахівці, які постійно займаються творчою самоосвітою.
В 50-х роках ХХ-го століття були визначені якості творчої особистості.
Ці якості виведені на основі обробки статистичних даних при вивченні більше 1000 біографій видатних людей світу Г.С. Альтшуллером (Альтшуллер Г.С. и др. Жизненные стратеги творческой личности. – Мн.: «Беларусь,» 1994)

- Достойна ціль/цілі
- Вироблення робочих планів досягнення цілей
- Висока роботоздатність
- Володіння технікою рішення задач
- Вміння тримати удар
- Результативність

Без щоденної системної роботи щодо розвитку вказаних якостей креативу не досягнути, суб'єктивність дитячої бібліотеки не зберегти.
Колектив фахівців ЦСБД це усвідомлює і здійснює конкретні кроки в цьому напрямку.

Виявлення моментів розвитку

Здійснення суттєвих змін, проривів на шляху до головної цілі колектив ЦСБД передбачає за допомогою таких функцій (крім традиційних):
- Функції суб'єктності. Вбачаємо систему спеціалізованих дитячих бібліотек міста колективним суб'єктом, де бібліотекарі активно відшукують і мають значні можливості та відповідальність в умовах зменшення ролі зовнішніх регуляторів.

- Функція концентрації ресурсів. В умовах обмеженого фінансування ця функція набуває особливої значущості.

- Функція капіталізації талантів (фахівців). Від цього залежить конкурентоспроможність спеціалізованої бібліотеки.

- Функція взрощування соціальної активності фахівців та читачів на основі наскрізних компетенцій найближчого часу:
• Мислення про майбутнє
• Творче мислення
• Саморегуляція
• Емоційний інтелект
• Комунікативні навички (Soft skills)
• Навички в сфері ІКТ та медіа (Digital skills)
• Вміння ставити цілі і задачі
• Співробітництво
• Hard skills, World skills

- Функція локального консалтингу.
Сьогодні соціальний імператив передбачає поступове підвищення освітнього рівня юних членів громади, які в майбутньому повинні будуть виходити на ринок праці бажано інноваторами, або відповідальними учасниками ручної праці з елементами креативу. Спеціалізовані дитячі бібліотеки міста – учасники процесу.

Функція підтримки on-line навчання.
В найближчі 10 років значно виросте потреба в додаткових до шкільних програм «коротких» курсах. Спеціалізовані дитячі бібліотеки міста мають єдині в Україні досвід здійснення ліцензованої курсової підготовки. Завада сьогодні – відсутність бюджетного фінансування на ці потреби.

Функції максимізації концентрації спілкування.
В умовах зростання ролі інформації посилюється роль бібліотеки як центру інтелектуального обміну між дітьми та підлітками. Таки центри – запорука мотивації 80 % школярів, які не бажають навчатись, отримувати кругозірні знання. Така підтримка масової навчальної мотивації – обов'язкова умова майбутньої економіки даних. Вже сьогодні в неформальному середовищі школярі здобувають знання щодо сучасних технологій.

Баланс ініціатив колективний розум

Фахівці ЦСБД в практиці діяльності використовують принцип роботи в невеличких творчих командах (3-5 спеціалістів) при підготовці масових заходів, розробці проектів, інш за допомогою відповідного алгоритму

«АЛГОРИТМ ВИРОБЛЕННЯ ТВОРЧОГО РІШЕННЯ
ТИМЧАСОВОЮ ГРУПОЮ ФАХІВЦІВ»

- Аналіз/огляд проблемної ситуації
- Постановка системи завдань
- Мобілізація ресурсної бази системи (внутрішньої та зовнішньої)
- Знаходження системи рішень
- Обговорення ходу рішень, виявлення помилок
- Узагальнення кращих рішень в методичний принцип
- Впровадження системи рішень
Впровадження передових технологій, експериментування, створення моделей, проектування, відстеження результатів.

Види технологій, які впроваджуються в ЦСБД:
- Розвиваючі читання (з 1994 р.)
- Бібліотьютоство (з 2015 р.)
- Створення модулю єдиного інформаційно-культурного простору міста, орієнтованого на дітей (з 2001 р.)
- Елементи ТРВЗ (Теорії рішення винахідницьких задач) (з 2015 р.)
- ЖСТО (Життєві стратегії творчої особистості)(з 2016 р.)

 • Системні елементи «Розвиваючих читань» як результат діяльності:

- Створені програми на основі кращих творів вітчизняної та світової літератури для дітей 3-16 років (в кооперації з фахівцями Естонії, Росії, обласним інститутом післядипломної освіти).
- Групові заняття з дітьми молодшого шкільного віку.
- Розробляються матеріали методичного характеру.
- Проводяться тренінги, семінари, конференції (в т. ч. міжнародні).

 • «Бібліотьюторство» найближчим часом має трансформуватись, наприклад, в майбутню професію «тьютор гуманітарного напрямку» з таким спектром компетенцій:

- Допомагає дитині визначити індивідуальну траєкторію
(80 % дітей не бажає вчитись)
- Вільно орієнтується в конкретній сфері
- Має надпрофесійні навички та вміння:

 •  системне мислення
 •  навички міжгалузевої комунікації (розуміння технологій та процесів в різних галузях, Digital skills, Hard skills)
 •  мультикультурність (володіння англійською та іншими мовами, розуміння специфіки інших країн, World skills)
 •  вміння працювати з запитами користувачів
 •  вміння командної та індивідуальної роботи (Soft skills)

Для поступового опанування фахівцями ЦСБД елементів ТРВЗ–педагогіки виробляється спеціальна програма. В рамках програми спеціалісти навчаються використовувати методи ТРВЗ: морфоаналіз, мозковий штурм, фокальних об'єктів та інш.
В теперішній час ТРВЗ-підходи використовують майже 80 відомих фірм: Appleton, Boeing, Bosch-Siemens, Delphi, Detroit Diesel, Eastman Kodac, Ford, Honda, Intel, Xerox та інш.

Бібліотеки для дітей міста використовують такі елементи ТРВЗ-педагогіки:
- Навчають дітей робити соціально необхідний (людський)
вибір, підтримувати баланс між «хочу» і «треба».
- Дітей навчають використовувати інструментальні знання (відповідь на питання «як робить»?)
- Дітей навчають використовувати кілька способів переключення/зміни діяльності (через м'язи, емоції, мислення).

Виявлення помилок

Швидкому входженню в професію дитячого бібліотекаря, підвищенню професійного рівня допомагає прийнятий в ЦСБД «Базовий алгоритм дій, інструментів творчих прийомів фахівців ЦСБД»:

• Будь-яку справу/проект починати з вивчення документів (нормативно-законодавчих актів, інструкцій, положень т. інш.).
• Вивчати кращий досвід щодо теми/напрямку (світовий, національний, своїх колег).
• Вивчати ресурсну базу щодо конкретної тематики (фонди ЦСБД, БД, матеріали Інтернет).
• Вивчати й опановувати передові прийоми, форми, техніки щодо діяльності дитячого бібліотекаря.
• Обов'язково розробляти покрокові плани/програми, які спрямовані на конкретні результати, цілі.
• Фіксувати помилки для їх подальшого усунення, аналізувати результати, моніторити особисту діяльність.
• Експериментувати.
ЦСБД – організація, яка здійснює кроки щодо постійного удосконалення діяльності та відстеження результатів згідно з законом S-образного розвитку систем (Р. Фостер).

Конкурентоспроможність та затребуваність в недалекому майбутньому фахівці ЦСБД вбачають в:
- освоєння мережевих технологій
- опанування передових педагогічних технологій.

В умовах значного зменшення впливу зовнішніх регуляторів суттєво збільшуються відповідальність дитячих бібліотекарів щодо форсайтів на підтримку розвитку творчості юної особистості.

Запрошуємо колег розглянути можливість/необхідність створення фокусної групи спеціалізованих бібліотек для дітей в соцмережах для швидкодієвого реагування щодо спектру трансформаційних питань діяльності.

Блог (от англ. blog, сокр. от web log) – это сайт, представляющий собой онлайн-дневник, в котором в обратном хронологическом порядке опубликованы недлинные записи, или, как их еще называют, посты.

Кроме того, блог – это еще и замечательная развивающая и обучающая среда.

Хорошо, если блог узнаваем, если отличается от всех остальных – оформлением, структурой, оригинальной подачей материалов, выбором тем, демонстрацией детского творчества, собственными разработками каких-либо материалов, стилем общения со своими пользователями и т. д.  

Содержание          

Контент (содержание блога) должен соответствовать его теме, быть актуальным, интересным и содержательным.

Информация должна быть качественной, достоверной, написанной живым, доступным языком. Все незнакомые термины должны быть разъяснены.

В детской библиотеке охват аудитории очень широк. Сюда приходят дети, подростки, взрослые (родители, педагоги). Поэтому материалы должны подбираться с расчетом на конкретную целевую аудиторию.

Статьи и рекомендации по вопросам психологии, педагогики, детского чтения следует выделять отдельным пунктом меню блога.

Материалы необходимо редактировать, в случае необходимости делать исправления в архиве, заменять иллюстрации на более качественные. Грамматические ошибки или стилистические неточности недопустимы. Несоблюдение этих требований может вызвать недоверие и к библиотекарям, и к материалу.

Следует избегать длинного перечня правил, советов и рекомендаций, сухой назидательности.

Информация не должна быть агрессивной, навязчивой.

Слишком длинных публикаций лучше избегать. Читатели-дети легче воспринимают информацию в виде интересных фактов и коротких сообщений. Если все же пост получился длинным, то в него обязательно нужно вставить гиперссылку "Дальше".

Любую информацию можно «оживить» цитатами, загадками, небольшими стихотворениями, опросами-ответами, фотографиями, иллюстрациями, демонстрацией работ, выполненных детьми и др. Но их использование должно быть логично обоснованным.

Придумывайте интересные заголовки. Убедитесь, что ваши заголовки заметны. Они должны быть информативными по содержанию и оригинальными по форме (в виде вопроса, короткой цитаты, загадки и т. п.).

Блог – это еще и возможность раскрытия фонда библиотеки. Поэтому информацию можно подкреплять библиографией. Она не должна быть сложной, объемной. Привлекательно выглядит интерактивная подача литературы по теме в виде движущейся ленты, коллажа и т. п.

Информация в блоге может быть представлена в виде:

 • Новостей и анонсов мероприятий, комментариев к ним
 • Интересных фактов и сообщений
 • Небольших статей
 • Советов и рекомендаций для родителей (по вопросам чтения, воспитания и др.)
 • Материалов о формировании библиотечно-информационной грамотности у читателей
 • Презентаций, в т. ч. и мультимедийных
 • Конкурсов, викторин
 • Выставок:
 • Материалов о работе кружков

     – новых книг или книг по теме

     – детского творчества

     – фотовыставок

     – экспонатов, хранящихся в библиотеке (краеведческого х-ра или др.)

Мероприятия

Одна из основных задач блога – привлечение читателей в библиотеку. Поэтому информация о мероприятиях не должна выглядеть как сухая констатация фактов или отчет о проделанной работе. Должно быть понятно, чем занимались дети, чему научились, что нового узнали, какие наиболее интересные моменты понравились детям.

Стихи

К цитатам, стихам следует давать имя автора (можно очень мелким шрифтом, просто для информации).  

Кружки. Презентации детского творчества (конкурсы, выставки)

Для детей важно, когда к их работам относятся с вниманием, когда сверстники могут их увидеть, оценить, поделиться впечатлениями о них. Поэтому, выставляя работы детей, следует давать им оценку или комментарии к ним, обязательно указывать имена участников.    

Можно совмещать демонстрацию детских работ с художественным словом (небольшими стихотворениями, загадками). Информацию о видах искусства или творчества, технике исполнения работ, которую используют дети, важно давать в виде коротких справок о них.

Подобную информацию следует отражать в отдельных пунктах меню.

Книжные выставки

О действующих в библиотеке книжных выставках можно информировать в виде коротких сообщений, подкрепляя их фотографиями (достаточно одной-двух). На них должны быть видны названия книг, рубрики выставки (хотя бы некоторые из них), т. е. фотографии должны достаточно убедительно подкреплять информацию. При этом они не должны повторяться, быть однотипными.

Фотографии, иллюстрации

Все фотографии и иллюстрации должны быть качественными, с четким изображением.

В текстовых материалах они должны соответствовать их содержанию. Текст, подкрепленный фотографиями и иллюстрациями, привлекает внимание, выглядит ярче и интереснее, легче воспринимается. Но все же не следует перегружать ими информацию (одной-двух вполне достаточно).

К самостоятельно выставленным фотографиям важно давать короткие, интересные комментарии. Если в арсенале библиотеки их накопилось много, то лучше собрать их в отдельном пункте меню блога («Фотогалерея», «Фотоколлаж»). Здесь можно собирать фотографии, выполненные как библиотекарями, так и детьми – в виде выставок, коллажей, тематических демонстраций, фотовикторин и др.

Организация обратной связи с пользователями блога

Библиотечный блог – это возможность ненавязчивой рекламы библиотеки, ее услуг, популяризации чтения, привлечения новых читателей.

Необходимо обеспечить условия для того, чтобы читательская аудитория ожидала обновлений блога. Главный показатель востребованности блога – количество и качество комментариев. Как правило, в комментариях ведутся дискуссии, обсуждения, проводятся опросы и голосования, задаются вопросы, даются ответы. Все это способствует живому, активному общению с читателями, пользователями блога.

Важно показать, что вам небезразлично мнение ваших читателей. Старайтесь отвечать на каждый комментарий. Будьте активны и внимательны, ведь дети особенно чутко реагируют на равнодушие и неискренность. Только творческий, активный, искренний библиотекарь вызывает доверие и интерес у читателей.

Дизайн блога

Дизайн должен подчеркивать тематику блога, иметь понятную структуру и аккуратное исполнение, хорошо, когда он выдержан в едином дизайнерском стиле, т. е. имеет свое «лицо».

Цвет

Цвет в значитель­ной степени влияет на восприятие инфор­мации. Сочетание цветов должно быть корректным, цветовая гамма должна так выделять текст, чтобы он легко воспринимался.

В блоге детской библиотеки уместно красочное, привлекающее внимание оформление – ведь основные наши читатели, реальные и потенциальные, – это дети. Но дизайн не должен быть вызывающим, пестрым, слишком ярким. Он должен выглядеть эстетично, быть комфортным для пользователя. Яркими могут быть заголовки, иллюстрации, отдельные элементы оформления.

Фон страницы следует выдерживать в светлых тонах, т. к. на светлом фоне лучше виден текст.

Любой фоновый рисунокзатрудняет восприятие текста, поэтому его следует избегать или же сделать минимально контрастным.

Цветовое выделение текста (подстрочный фон) также нежелательно использовать – текст выглядит перегруженным и неаккуратным.

Для набора текста лучше выбирать темные, насыщенные цвета, чтобы они контрастировали с фоном. Оттенки красного здесь использовать не стоит – такой текст некомфортно читать, он хуже воспринимается, быстро утомляет. Красный (бордовый, темно-красный и т. п.), как и другие яркие цвета, можно использовать в цитатах, объявлениях, обращениях, заголовках, приглашениях, поздравлениях и т. п.

В одном посте желательно использовать не более 3-х цветов.

Шрифт

Гарнитура шрифта должна быть единой для всего блога.

Нельзя набирать текст декоративным, трудноразличимым шрифтом, т. к. это может привести к некорректному отображению в различных браузерах.

Размер шрифта в заголовке и в тексте должен отличаться на один-два порядка.

Следует избегать больших объемов текста, набранных в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ КЛАВИАТУРЫ.

Выделение текста жирным шрифтом можно применять там, где это действительно уместно, т. е. в заголовке, выделении особенно важной информации.

Форматирование текста

Текст легче воспринимается, когда он подан отдельными блоками,

разделенными межстрочными пробелами (по 3-4 предложения в каждом).

Выравнивать текст лучше по левому краю, за исключением тех случаев, когда это является творческой задачей.

В самом же тексте следует соблюдать пробелы, соответствующую пунктуацию.

Помните! Популярность блога определяется как его содержанием,
так и его внешним оформлением.

25 жовтня 2016 року В Центральній бібліотеці для дітей відбувся міський семінар-практикум для бібліотекарів загальноосвітніх закладів м. Дніпра щодо інформатизації діяльності шкільних бібліотек.

Бібліотекарі закладів освіти ознайомилися з етапами інформатизації ЦСБД та взяли активну участь у тренінгу-модулі "Інформаційна культура - стратигічний напрямок діяльності сучасного шкільного бібліотекаря". Особливу зацікавленість викликала презентація медіаресурсів, створених фахівцями ЦСБД, на підтримку освіти.

Результатом семінару стало рішення про активізацію подальшої співпраці.