Виступ директора МКЗК «ЦСБД»

на Всеукраїнському семінарі

«Через казку до реальності: роль бібліотеки у розвитку дитини»

Діяльність спеціалізованих дитячих бібліотек міста синхронізується з сучасними тенденціями, які диктують світовий розвиток людства в усіх напрямках.
- Якісна зміна ролі людського капіталу в економіці. (Сьогодні вже не 5 %, а 20 % людей на ринку праці сприймаються як інноватори, створювачі нового. Є підвищений попит на творчість/креатив для постійного оновлення технологій).
- Зміна ринку праці (постійне оновлення компетенцій, кваліфікації).
- Революційний розвиток дистанційної освіти (індивідуальний запит на знання, вибір програм).
В ЦСБД відповідно до тенденцій визначені основні моменти щодо виконання головної цілі діяльності:

Подолання інерції мислення

Професійно розвивати основи творчості у дитини спроможні фахівці, які постійно займаються творчою самоосвітою.
В 50-х роках ХХ-го століття були визначені якості творчої особистості.
Ці якості виведені на основі обробки статистичних даних при вивченні більше 1000 біографій видатних людей світу Г.С. Альтшуллером (Альтшуллер Г.С. и др. Жизненные стратеги творческой личности. – Мн.: «Беларусь,» 1994)

- Достойна ціль/цілі
- Вироблення робочих планів досягнення цілей
- Висока роботоздатність
- Володіння технікою рішення задач
- Вміння тримати удар
- Результативність

Без щоденної системної роботи щодо розвитку вказаних якостей креативу не досягнути, суб'єктність дитячої бібліотеки не зберегти.
Колектив фахівців ЦСБД це усвідомлює і здійснює конкретні кроки в цьому напрямку.

Виявлення моментів розвитку

Здійснення суттєвих змін, проривів на шляху до головної цілі колектив ЦСБД передбачає за допомогою таких функцій (крім традиційних):
- Функції суб'єктності. Вбачаємо систему спеціалізованих дитячих бібліотек міста колективним суб'єктом, де бібліотекарі активно відшукують і мають значні можливості та відповідальність в умовах зменшення ролі зовнішніх регуляторів.

- Функція концентрації ресурсів. В умовах обмеженого фінансування ця функція набуває особливої значущості.

- Функція капіталізації талантів (фахівців). Від цього залежить конкурентоспроможність спеціалізованої бібліотеки.

- Функція взрощування соціальної активності фахівців та читачів на основі наскрізних компетенцій найближчого часу:
• Мислення про майбутнє
• Творче мислення
• Саморегуляція
• Емоційний інтелект
• Комунікативні навички (Soft skills)
• Навички в сфері ІКТ та медіа (Digital skills)
• Вміння ставити цілі і задачі
• Співробітництво
• Hard skills, World skills

- Функція локального консалтингу.
Сьогодні соціальний імператив передбачає поступове підвищення освітнього рівня юних членів громади, які в майбутньому повинні будуть виходити на ринок праці бажано інноваторами, або відповідальними учасниками ручної праці з елементами креативу. Спеціалізовані дитячі бібліотеки міста – учасники процесу.

Функція підтримки on-line навчання.
В найближчі 10 років значно виросте потреба в додаткових до шкільних програм «коротких» курсах. Спеціалізовані дитячі бібліотеки міста мають єдині в Україні досвід здійснення ліцензованої курсової підготовки. Завада сьогодні – відсутність бюджетного фінансування на ці потреби.

Функції максимізації концентрації спілкування.
В умовах зростання ролі інформації посилюється роль бібліотеки як центру інтелектуального обміну між дітьми та підлітками. Таки центри – запорука мотивації 80 % школярів, які не бажають навчатись, отримувати кругозірні знання. Така підтримка масової навчальної мотивації – обов'язкова умова майбутньої економіки даних. Вже сьогодні в неформальному середовищі школярі здобувають знання щодо сучасних технологій.

Баланс ініціатив - колективний розум

Фахівці ЦСБД в практиці діяльності використовують принцип роботи в невеличких творчих командах (3-5 спеціалістів) при підготовці масових заходів, розробці проектів, інш за допомогою відповідного алгоритму

«АЛГОРИТМ ВИРОБЛЕННЯ ТВОРЧОГО РІШЕННЯ
ТИМЧАСОВОЮ ГРУПОЮ ФАХІВЦІВ»

- Аналіз/огляд проблемної ситуації
- Постановка системи завдань
- Мобілізація ресурсної бази системи (внутрішньої та зовнішньої)
- Знаходження системи рішень
- Обговорення ходу рішень, виявлення помилок
- Узагальнення кращих рішень в методичний принцип
- Впровадження системи рішень
Впровадження передових технологій, експериментування, створення моделей, проектування, відстеження результатів.

Види технологій, які впроваджуються в ЦСБД:
- Розвиваючі читання (з 1994 р.)
- Бібліотьютоство (з 2015 р.)
- Створення модулю єдиного інформаційно-культурного простору міста, орієнтованого на дітей (з 2001 р.)
- Елементи ТРВЗ (Теорії рішення винахідницьких задач) (з 2015 р.)
- ЖСТО (Життєві стратегії творчої особистості)(з 2016 р.)

  • Системні елементи «Розвиваючих читань» як результат діяльності:

- Створені програми на основі кращих творів вітчизняної та світової літератури для дітей 3-16 років (в кооперації з фахівцями Естонії, Росії, обласним інститутом післядипломної освіти).
- Групові заняття з дітьми молодшого шкільного віку.
- Розробляються матеріали методичного характеру.
- Проводяться тренінги, семінари, конференції (в т. ч. міжнародні).

  • «Бібліотьюторство» найближчим часом має трансформуватись, наприклад, в майбутню професію «тьютор гуманітарного напрямку» з таким спектром компетенцій:

- Допомагає дитині визначити індивідуальну траєкторію
(80 % дітей не бажає вчитись)
- Вільно орієнтується в конкретній сфері
- Має надпрофесійні навички та вміння:

  •  системне мислення
  •  навички міжгалузевої комунікації (розуміння технологій та процесів в різних галузях, Digital skills, Hard skills)
  •  мультикультурність (володіння англійською та іншими мовами, розуміння специфіки інших країн, World skills)
  •  вміння працювати з запитами користувачів
  •  вміння командної та індивідуальної роботи (Soft skills)

Для поступового опанування фахівцями ЦСБД елементів ТРВЗ–педагогіки виробляється спеціальна програма. В рамках програми спеціалісти навчаються використовувати методи ТРВЗ: морфоаналіз, мозковий штурм, фокальних об'єктів та інш.
В теперішній час ТРВЗ-підходи використовують майже 80 відомих фірм: Appleton, Boeing, Bosch-Siemens, Delphi, Detroit Diesel, Eastman Kodac, Ford, Honda, Intel, Xerox та інш.

Бібліотеки для дітей міста використовують такі елементи ТРВЗ-педагогіки:
- Навчають дітей робити соціально необхідний (людський)
вибір, підтримувати баланс між «хочу» і «треба».
- Дітей навчають використовувати інструментальні знання (відповідь на питання «як робить»?)
- Дітей навчають використовувати кілька способів переключення/зміни діяльності (через м'язи, емоції, мислення).

Виявлення помилок

Швидкому входженню в професію дитячого бібліотекаря, підвищенню професійного рівня допомагає прийнятий в ЦСБД «Базовий алгоритм дій, інструментів творчих прийомів фахівців ЦСБД»:

• Будь-яку справу/проект починати з вивчення документів (нормативно-законодавчих актів, інструкцій, положень т. інш.).
• Вивчати кращий досвід щодо теми/напрямку (світовий, національний, своїх колег).
• Вивчати ресурсну базу щодо конкретної тематики (фонди ЦСБД, БД, матеріали Інтернет).
• Вивчати й опановувати передові прийоми, форми, техніки щодо діяльності дитячого бібліотекаря.
• Обов'язково розробляти покрокові плани/програми, які спрямовані на конкретні результати, цілі.
• Фіксувати помилки для їх подальшого усунення, аналізувати результати, моніторити особисту діяльність.
• Експериментувати.
ЦСБД – організація, яка здійснює кроки щодо постійного удосконалення діяльності та відстеження результатів згідно з законом S-образного розвитку систем (Р. Фостер).

Конкурентоспроможність та затребуваність в недалекому майбутньому фахівці ЦСБД вбачають в:
- освоєння мережевих технологій
- опанування передових педагогічних технологій.

В умовах значного зменшення впливу зовнішніх регуляторів суттєво збільшуються відповідальність дитячих бібліотекарів щодо форсайтів на підтримку розвитку творчості юної особистості.

Запрошуємо колег розглянути можливість/необхідність створення фокусної групи спеціалізованих бібліотек для дітей в соцмережах для швидкодієвого реагування щодо спектру трансформаційних питань діяльності.