Виступ Щукиної Тетяни Геннадіївни,
директора Міського комунального закладу культури
«Централізована система бібліотек для дітей» м. Дніпропетровська,
на обласній міжвідомчій науково-практичній конференції
«Бібліотека ХХІ століття: сучасні аспекти та трансформаційні процеси в умовах побудови інформаційного суспільства»
02.12.2014 р.

Тьютор (від англ. Tutor) –

1. У Великій Британії – наставник, вихователь (у навчальному закладі або в родині).

2. Викладач-консультант у системі дистанційного навчання.

Історично тьюторство відомо як одна з інституціоналізованих форм наставництва, котра виникла в Британських університетах ще в ХІІ-ХІІІ ст. Тьютор працював безпосередньо з студентом, вивчав його потенціал, на який можливо спиратись, а потім переводити в ресурс і далі – в індивідуальну освітню програму.

Сьогодні фахівці вирізняють соціальне, дистанційне та канонічне (або антропологічне) тьюторство. Тобто зараз тьюторство працює в трьох просторах – інформаційному, соціальному та антропологічному.

В Україні в передових загальноосвітніх закладах тьюторство почало впроваджуватись останні кілька років.

Проглядається єдина сутність діяльності педагогів-тьюторів, яка полягає в наданні допомоги учню при складанні індивідуального плану навчання, консультацій щодо реальних можливостей і здібностей, рекомендацій для самостійного вирішення складних проблем.

Запровадження нової педагогічної позиції тьютора – це спроба по-іншому організувати просування учнів в освітньому просторі школи та поза нею, спроба наблизитись до конкретного учня з його мріями, проблемами.

В Україні постає нагальна потреба реформування освіти, яка здатна сприяти вихованню та розвитку індивідуальностей з якостями самостійності, ініціативності, відповідальності в умовах постійної необхідності вирішення проблем.

Системна робота дитячого бібліотекаря щодо індивідуального чи колективного інформаційного супроводження процесу навчання і виховання може суттєво допомогти педагогам в розробці і реалізації окремими учнями індивідуальних та колективних освітніх програм.

В 2014 році ЦБС для дітей м. Дніпропетровська почала впроваджувати перший етап «Моделі супроводження учбово-виховного процесу» в окремих школах міста з окремими вчителями, учнями, батьками:

Бібліотека для дітей може бути надійним партнером вчителям та учням в інформаційному супроводженні в таких питаннях:

 • знаходження необхідних ресурсів
 • отримання додаткових знань поза учбовим закладом
 • пошуку шляхів для прийняття важливих рішень стосовно майбутнього життя
 • знаходження вчителем та осмислення учнем своїх можливих здібностей
 • виконання учнями самостійної роботи в позаурочний час
 • підвищення мотивації учнів до навчання, розвитку у них прагнення до самовдосконалення та навчання протягом усього життя
 • надання допомоги педагогам в формуванні нової професійної ролі.

Ресурсна база та діяльність ЦСБД в галузі інформатизації дозволяють вбачати окремі освітні функції і відповідати за конкретні результати щодо питань формування основ інформаційної культури учнів.

Анкетування читачів ЦСБД – учнів дніпропетровських шкіл свідчать про їх недостатній рівень інформаційної культури:

- труднощі щодо орієнтації в сучасному документному полі
- відсутність системних інформаційних знань, вмінь, навичок

В цілях допомоги школі в формуванні основ інформаційної культури учнівта підвищення рівня технологічного компонента в структурі учбового процесу і інтелектуальної практики фахівцями ЦБС для дітей створені програмні продукти – технології, які є основою АРМів читачів:

 • АРМ для роботи з бібліотечно-бібліографічними базами даних (БД) для старшокласників – впевнених користувачів ПК
 • АРМ «Зернятко» для демонстрації можливостей комп’ютерних засобів щодо пошуку, обробки, зберігання та використання інформації; розвитку у дітей 8-15 років навичок інформаційної культури.
  АРМ «Зернятко» є інтерактивною презентацією, створеною в середовищі Microsoft PowerPointer, яка містить в тому числі повнотекстову інформацію (див. Додаток «Структура електронних інформаційних ресурсів (ЕІР), створених в МКЗК «ЦСБД»), розподілену у відповідальності до бібліотечної класифікації (ББК). «Зернятко» є інструментом для навчання дітей вмінню працювати з інформацією, а саме:
 1. формувати освітній /учбовий запит для пошуку інформації
 2. аналізувати викладені в «Зернятку» бібліографічні рубрики та вміщену в них інформацію у відповідності з запитом
 3. отримувати інформацію та оформляти її з використанням прикладних програм.

Структура продукту включає дві самостійні частини, які наповнюються і оздоблюються з урахуванням віку дітей:
- 8-10 років
- 11-15 років.

АРМ «Зернятко» є продуктом відкритим для доповнень та змін. Можуть додаватись (видалятись) рубрики, тексти до існуючих.

АРМ «Зернятко» дозволяє формувати такі вміння та навички в юних користувачів:

 1. аналітико-синтетична обробка вихідних даних та формування запиту
 2. знайомство з поняттям «бібліографічний опис документа»
 3. аналіз бібліографічних даних, систематизація і подальше використання отриманої інформації
 4. первинні навички роботи з бібліотечними базами даних ЦДБ
 5. інтерактивна робота в середовищі Microsoft PowerPointer
 6. робота з іншими прикладними програмами (Word, Excel).

Освоєння таких навичків дозволить дітям ефективно вирішувати практичні інформаційні завдання, в першу чергу – учбові.

Дитячі бібліотекарі ЦСБД визначили поняття «бібліотечне тьюторство»:

Бібліотечне тьюторство – це системне супроводження бібліотечними установами передових освітньо-виховних практик в умовах трансформації моделі освіти.

На теперішній час напрямки бібліотьюторства МКЗК «ЦСБД» мають такий вигляд:

Додаток


 

 Список використаних джерел

 1. Бибик С.П., Сюта Г.М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання.  – Харків: Прапор, 2012. – 623 с.
 2. Библиотека  для  детей в структуре дополнительного образования ребёнка [Електронний   ресурс] / Режим доступу: http:// www.thetutor.ru
 3. Громовий В. Індивідуальний  педагогічний  супровід  учнів [Електронний   ресурс] / В.  Громовий // Режим  доступу: http://osvita.ua/school/upbring/1240/?list
 4. Ковалёва Т.М. Введение в тьюторство [Електронний   ресурс] / Т.М.  Ковалёва // Режим доступу: http:// www.mioo.ru.
 5. Ковалёва Т.М.,  Кобыща Е.Н., Попова (Смоляк) С.Ю.,  Теров А.А., Чередилина М.Ю. Профессия  «тьютор». М., Тверь: «СФК-офис». – 246 с.
 6. Тьюторство как ресурс эффективной практики индивидуализации.    [Електронний   ресурс] / Режим доступу: http:// www.akvobr.ru
 7. Щедровицкий П.Г. Феномен  тьюторства  в  контексте становления новой институциональной матрицы сферы образования (генерации, обращения и использования знаний). М.: ИФ РАН, 2013. – 22 с.